X

PAST PRESIDENTS

1998

 • Dr. I. Kandasamy

1999

 • Dr. I. Kandasamy

2000

 • Dr. I. Kandasamy

2001

 • Dr. N. Iqbal Ahmed

2002

 • Dr. N. B. Anand

2003

 • Dr. T. S. Swaminathan

2004

 • Dr. N. Kulasekaran

2005

 • Dr. R. Sakkariappan

2006

 • Dr. V. P. Narayanan

2007

 • Dr. M. Sivalingam

2008

 • Dr. N. Chidambaranathan

2009

 • Dr. V. Sridhar

2010

 • Dr. K. V. Raja Sekar

2011

 • Dr. M. Prabakaran

2012

 • Dr. Kailasanathan N

2013

 • Dr. G. Murugan

2014

 • Dr. J. D. Roy Santhosam

2015

 • Dr. Jayaraj Govindaraj

2016

 • Dr. Venkata Sai

2017

 • Dr. K. Rajan

2018

 • Dr. S. Shanmugam

2019

 • Dr. T. Mukuntharajan